Επισκόπηση των δραστηριοτήτων του πρότζεκτ

Οι δραστηριότητες του έργου εφαρμόζονται σε όλα τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια από τα Τμήματα Αθλητισμού, τις Υπηρεσίες Αθλητικών Δραστηριοτήτων, το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και τις Υπηρεσίες Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας.

Όλες οι δραστηριότητες έχουν χωριστεί σε τρία πακέτα εργασίας:

 • Πακέτο Εργασίας 1 - Διαχείριση και Συντονισμός
 • Πακέτο Εργασίας 2 - Ανάπτυξη και Εφαρμογή
 • Πακέτο Εργασίας 3 - Επικοινωνία και Πληροφόρηση
>> Οι κύριες δραστηριότητες της ανάπτυξης του project ESTPORT είναι:
 • A. Εκπόνηση συγκριτικής μελέτης των κανονισμών που διέπουν τον αθλητισμό και τα ακαδημαικά καθήκοντα και εφαρμόζονται σε κάθε πανεπιστήμιο, η οποία θα περιλαμβάνει μια ανάλυση της κατάστασης (αρχική και τελική) σε όλα τα Πανεπιστήμια. Η διαδικασία θα καλύπτει την ανάλυση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις από τους μαθητές / αθλητές, καθώς και τις πρακτικές, την μεθοδολογία και τα προγράμματα στον τομέα της διπλής σταδιοδρομίας σε καθε Πανεπιστήμιο. Η κοινοπραξία του project θα εκπονήσει μελέτη η οποία θα αποτελείται από δύο «Έρευνες και Ερωτηματολόγια» και θα απευθύνεται στους μαθητές /αθλητές από Πανεπιστήμια.
  Χρονοδιάγραμμα::
  • Η πρώτη έρευνα θα πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη του project, κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 μηνών (Μάρτιος 2015).
  • Η δεύτερη έρευνα θα διεξαχθεί τρεις μήνες πριν από το τέλος του δεύτερου έτους (Δεκέμβριος 2017).
  • Η τελική μελέτη θα παραχθεί στο τέλος του project (Ιούνιος 2017).
 • Ανάπτυξη του προγράμματος «Αθλητικής Κηδεμονίας», υπό τη μορφή ενός Εγχειριδίου το οποίο θα συνδυάζει μεθοδολογία, κατευθυντήριες γραμμές, βέλτιστες πρακτικές, συστάσεις και συμπεράσματα. Το εγχειρίδιο θα δημιουργηθεί λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς την «Αθλητική Κηδεμονία» που αναπτύχθηκε από την UCAM, εμπλουτισμένο με τις εισφορές των εταίρων του project.
 • Eπικύρωση και αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος «Αθλητικής Κηδεμονίας» σε τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια, υπό την επίβλεψη του συνεργάτη “ EuroPartnership Foundation”.Η ομάδα αξιολόγησης θα κάνει 5 επισκέψεις κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό έτος, διάρκειας 2 ημερών σε όλα τα Πανεπιστήμια, με σκοπό να αξιολογήσει τη δέσμευσή τους στο πρόγραμμα, να ανακαλύψει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους, και την κατανόηση της λειτουργίας και της μεθοδολογίας του προγράμματος, προκειμένου να εξαγάγει τα συμπεράσματα τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση και την ενίσχυση της «Αθλητικής Κηδεμονίας».
 • Οργάνωση και ανάπτυξη 4 εργαστήρίων σε θέματα Διπλής Σταδιοδρομίας (2) και Αθλητικής Κηδεμονίας (2). Το κοινό-στόχος θα κυμαίνεται από φοιτητές-αθλητές και προσωπικό αθλητικών σχολών εως και δημόσιες αρχές και άλλους αθλητικούς παράγοντες. Η δράση αυτή θα περιλαμβάνει την αποφασήνιση της ημερήσιας διάταξης σε τοπικό επίπεδο, την επιλογή των συμμετεχόντων και τον καθορισμό του περιεχομένου.

Χρονοδιάγραμμα:

 • 2 εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν το 2015.
 • και 2 εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν το 2016.

Πλοήγηση